Kategorie

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MABEL B.SULICZ-LEŚNIAK A.GOŁAS SZ.TUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, pod adresem: ul. Gwardyjska 13, 33-300 Nowy Sącz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MABEL B.SULICZ-LEŚNIAK A.GOŁAS SZ.TUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, pod adresem: ul. Gwardyjska 13, 33-300 Nowy Sącz lub e-mail: hurt@mabel.pl
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego, transakcjami dokonywanymi drogą elektroniczną oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:
   a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
   b) dokonywania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowego Rejestru Długów lub zawarte w bazie danych Administratora,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:
   a) związanym z realizacją transakcji dokonywanej w ramach sklepu internetowego Administratora,
   b) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
   c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:
   a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
   b) dochodzenia roszczeń i ich zabezpieczenia,
   c) organizowania konkursów oraz akcji marketingowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną, dostawcy, biura informacji gospodarczej, jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia w Sklepie Administratora i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Pani/a – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.