Kategorie

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Regulamin sklepu internetowego WWW.MABELEK.PL

wraz z Polityką Prywatności

i regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym Mabis24.pl (dalej: „Sklep”) dostępnym dla wszystkich podmiotów (dalej zwanych: „Kupującymi” lub „Użytkownikami”) pod adresem: www.mabelek.pl.
 2.    Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest MABEL B.SULICZ-LEŚNIAK A.GOŁDAS SZ.TUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, pod adresem: ul. Gwardyjska 13, 33-300 Nowy Sącz, identyfikujący się numerami NIP: 7343604356 oraz REGON: 520890161.
 3.    Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez:

a) kontakt pocztowy pod adresem: ul. Gwardyjska 13, 33-300 Nowy Sącz,

b) kontakt telefoniczny: + 48 578 220 520,

c) kontakt poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: gwardyjska@mabel.pl.

 1.    Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż zabawek, artykułów sportowych oraz biurowych (zwane dalej: „Produktami”).
 2.    Wszelkie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży, do których stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, zawierane są pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikami poprzez Sklep.
 3.    Funkcjonowanie Sklepu umożliwia Użytkownikom:

a)   założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) umożliwiającego m.in. przeglądanie zamówień archiwalnych, edycję danych Użytkownika,

b)   składanie zamówień przez Użytkowników

c)   pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

d)   zapisanie się do otrzymywania newslettera (dalej „Newsletter”) – otrzymywanie e-mailem informacji o nowościach i promocjach oferowanych w Sklepie,

e)   ocenianie produktów oferowanych w Sklepie,

 1.    Użytkownik Sklepu chcący zarejestrować swoje Konto lub złożyć Zamówienie bez rejestracji Konta dokonuje akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, które znajduje się odpowiednio w formularzu rejestracji Konta lub podczas składania Zamówienia bez rejestracji Konta.

 

§2

Konta Użytkowników i Zamówienia

 

 1.    Rejestrowanie Konta i składanie zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie może być dokonywane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2.    Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem. zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3.    Poprzez Rejestrację Konta rozumie się przesłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta znajdującego się w Sklepie oraz potwierdzenie dokonania rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie automatycznie wygenerowanego linku, przesłanek na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracji adres e-mail w terminie 24h od jego wysłania. Próba dokonania potwierdzenia rejestracji po tym terminie wiązać się będzie z koniecznością wygenerowania nowego linku, który zostanie przesłany na podany uprzednio adres e-mail oraz potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika.
 4.    W celu dokonania skutecznej rejestracji konta wymagane jest spełnienie łącznie następujących wymogów:

a)    podanie w formularzu rejestracji następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko (nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, i numer telefonu Użytkownika, NIP (w przypadku przedsiębiorców) oraz hasło służące do logowania do Konta przez Użytkownika składające się z co najmniej 5 znaków,

b)   zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako pola obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

 1.    Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
 2.    Zamówienia w Sklepie mogą być składane poprzez wykorzystanie następujących sposobów dostępnych w Sklepie:

a)   za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie;

b)   za pomocą formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie.

 1.    W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz złożenie innych oświadczeń, oznaczonych jako obowiązkowe, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Spełnienie tychże wymogów może nastąpić bądź z chwilą zakładania Konta, bądź podczas składania Zamówienia bez rejestracji Konta.
 2.    Podczas składania Zamówienia bez rejestracji Konta Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane:

a)   imię i nazwisko (nazwa) Użytkownika składającego Zamówienie;

b)   adres dostawy (korespondencyjny);

c)   numer telefonu;

d)   adres e-mail;

e)   NIP (jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą);

f)    nazwę i ilość zamówionych Produktów;

g)   wybrany sposób dostawy.

 1.    Zakończenie składania przez Użytkownika Zamówienia przebiega poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” Użytkownik potwierdza, że wypełniony przez niego formularz zamówienia spełnia wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz jest świadomy, że realizacja Zamówienia obciąża go obowiązkiem zapłaty za zamówione Produkty oraz koszty wybranej dostawy.
 2. Jeżeli Użytkownik w sposób nieprawidłowy, niezgodny z §2 pkt. 1-9 powyżej, wypełni formularz zamówienia, w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Na skutek prawidłowo złożonego Zamówienia przez Użytkownika Sklep wysyła, na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, wiadomość potwierdzającą prawidłowe złożenie zamówienia.
 4. Wiadomość e-mail potwierdzająca prawidłowe złożenie Zamówienia, o której mowa w §2 pkt. 11 powyżej, w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem zawiera informacje prawem wymagane, które Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć swojemu kontrahentowi, szczególnie na mocy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, umieszczone będą w treści wiadomości e-mail.
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z chwilą poinformowania Kupującego o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie zawierające informacje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia przesyłane jest na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. W przypadku uiszczenia przez Kupującego opłaty za złożone Zamówienie przed wysłaniem potwierdzenia o przystąpieniu do realizacji Zamówienia przy równoczesnej niemożliwości realizacji zamówienia Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu kwoty, która zostanie uiszczona przez Kupującego za Zamówienie.
 6. W przypadku braku dostępności Produktów wybranych przez Kupującego w zamówieniu Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o tej przeszkodzie.
 7. Sprzedający ma prawo określić maksymalną ilość sztuk danego Produktu oraz sposób ich dostawy, które objęte będą jednym Zamówieniem.
 8. Wszystkie Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich składania w Sklepie.

 

§3

Ceny i Formy Płatności

 

 1.    Ceny podane w sklepie określone są w walucie polskiej (PLN) oraz nie zawierają kosztów dostawy.
 2.    Koszt całego Zamówienia uwzględniający także koszty dostawy przedstawiany zostaje Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 3.    Kupujący ma do wyboru następujące sposoby zapłaty:

a) przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedającego w Mbanku: 67 1140 2004 0000 3102 8206 6281,

b) płatność online poprzez system Przelewy24, obsługiwany przez Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000296790, identyfikującą się numerami NIP: 6342661860 oraz  REGON  240770255,

c) za pobraniem – uiszczana przewoźnikowi, który dostarcza Zamówienie.

 1.    Kupujący zobowiązany jest uiścić koszty Zamówienia wraz z kosztami dostawy w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania w przypadku wybrania przez Kupującego sposobu zapłaty określonego w §3 pkt. 3 lit. c powyżej.

 

§4

Dostawa

 

 1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo dostawy Zamówienia jedynie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Kupujący zainteresowany jest dostawą Zamówienia poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedającym w celu omówienia możliwości takiej dostawy oraz jej warunków i kosztów.
 2.    W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu zapłaty określonego w §3 pkt 3 lit. a i b Regulaminu Sprzedający zrealizuje złożone Zamówienie niezwłocznie. Jeżeli Kupujący wybrał sposób zapłaty określony w §3 pkt. 3 lit. c Regulaminu Sprzedający przystąpi do realizacji złożonego Zamówienia niezwłocznie.
 3.    Wszelka dostawa Zamówień realizowana jest przez przewoźników zewnętrznych i przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku, nie wliczając w to dni ustawowo wolnych od pracy.
 4.    Koszt dostawy Zamówienia każdorazowo będzie określany w ramach składania konkretnego zamówienia, przy uwzględnieniu ilości i wagi zamawianych Produktów, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Sklepie.

 

§5

Prawo odstąpienia

 

 1.    „Konsumentem” w rozumieniu Regulaminu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), jest Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą i zawodową.
 2.    Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 (słownie: „czternastu”) dni licząc od dnia dostawy Zamówienia przy równoczesnym braku ponoszenia przez niego innych kosztów, za wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu produktu (dalej: „Prawo odstąpienia”).
 3.    Prawo odstąpienia od umowy, może być realizowane poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie na adres Sprzedającego lub poprzez wysłanie go drogą elektroniczną na adres: gwardyjska@mabel.pl.
 4.    Kupujący chcący skorzystać z Prawa odstąpienia może posłużyć się odpowiednim formularzem, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1).
 5.    W przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu całości płatności uiszczonych przez Konsumenta, włączając w to koszty dostawy, z zastrzeżeniem, że Sprzedający nie zwróci dodatkowych kosztów dostawy, które wynikły z wybranego przez Kupującego sposoby dostawy innego niż najtańszy sposób dostarczenia Zamówienia.
 6.    Zwrot płatności, o którym mowa w §5 pkt. 4 powyżej, nastąpi nie później niż w terminie 14 (słownie: „czternastu”) dni licząc od dnia otrzymania oświadczenie o skorzystaniu z Prawa odstąpienia przez Kupującego.
 7.    Zwrot płatności związany ze skorzystaniem przez Kupującego z Prawa odstąpienia nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został wykorzystany przez Kupującego, który opłacał Zamówienie. Kupujący chcący zmienić sposób zwrotu płatności, który nie wiążę się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami powinien poinformować o chęci skorzystania z niego w oświadczeniu potwierdzającym skorzystanie z Prawa odstąpienia.
 8.    Jeżeli Kupujący wybrał sposób zapłaty określony w §3 pkt. 3 lit. c zwrot płatności nastąpi albo poprzez przelew na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego lub poprzez przekaz pocztowy na wskazany przez Kupującego adres.
 9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności za Zamówienie w związku ze skorzystaniem przez Kupującego Prawa odstąpienia do chwili zwrotu Produktów lub przesłaniu Sprzedającemu dowodów potwierdzających ich wysłanie.
 10. Kupujący korzystający z Prawa odstąpienia zwróci Produkty objęte Zamówieniem w terminie 14 (słownie: „czternastu”) dni licząc od dnia odstąpienia.
 11. Kupujący zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w przypadku skorzystania przez niego z Prawa odstąpienia.
 12. Prawo odstąpienia uregulowane w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uregulowanej w §7 niniejszego Regulaminu.

 

§6

Polityka prywatności i Cookies

 

 1.   Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego jest MABEL B.SULICZ-LEŚNIAK A.GOŁDAS SZ.TUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWApod adresem: ul. Gwardyjska 13, 33-300 Nowy Sącz, identyfikujący się numerami NIP: 7343604356 oraz REGON: 520890161  (dalej: „Administrator”).
 2.   Zbiorami danych zarejestrowanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zgłoszonymi przez Administratora są: „WWW.MABELEK.PL – SKLEP INTERNETOWY” oraz  „WWW.MABELEK.PL – NEWSLETTER” (dalej: „Zbiory danych”).
 3.   Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników Sklepu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz poszanowaniem wszelkich standardów przetwarzania danych osobowych, w tym też celu wszelkie dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane są nie dłużej niż jest to konieczne, a następnie zostają one usuwane przez Administratora ze skutkiem trwałym.
 4.   Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie wyrażonych przez te osoby zgód oraz ze względu na konieczność realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą.
 5.   Podawanie przez Użytkowników Sklepu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych, o których mowa w §2 niniejszego Regulaminu, może być warunkiem korzystania ze Sklepu.
 6.   Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach określonych w zgłoszonych Zbiorach danych tj. w celu wykonywania umowy sprzedaży, w celu marketingowym oraz w celu rozliczeń księgowych.
 7.   Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia danych osobowych Użytkowników operatorowi usług płatniczych, przewoźnikowi, hostingodawcy lub obsłudze księgowej w celu prawidłowej realizacji warunków umów, dostawy Zamówienia, realizacji płatności  i innych obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa.
 8.   Użytkownicy Sklepu mają prawo w każdym czasie do poprawy lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które zostały przekazane Sprzedającemu, jak również żądania ich usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 9.   Użytkownicy Sklepu chcący zgłosić żądanie w przedmiocie opisanym w §6 pkt. 8 powyżej mogą to zrobić w formie pisemnej wysyłając je na adres Sprzedającego lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.
 10.   W ramach działalności Sklepu wykorzystywane są pliki „cookies”, które stanowią niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. Stosowanie plików „cookies” zapewnia poprawne działanie całego Sklepu, a akceptacja ich stosowania poprzez ich ograniczenie lub wyłączenie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu.
 11.   Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a)     Cookies sesyjne – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Po zakończeniu sesji przeglądarki zapisane uprzednio informacje zostają automatycznie usuwane ze skutkiem trwałym. Poprzez stosowanie tego rodzaju plików „cookies” nie pobierane są żadne dane osobowe użytkownika, jak również informacje poufne znajdujące się na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

b)    Cookies trwałe – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zarówno zakończenie sesji przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, jak również wyłączenie urządzenia, z którego on korzysta nie powodują usunięcia tego rodzaju „cookies” z urządzenia Użytkownika. Poprzez stosowanie tego rodzaju plików „cookies” nie pobierane są żadne dane osobowe użytkownika, jak również informacje poufne znajdujące się na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik

 1.   Użytkownik samodzielnie i w każdym czasie ma prawo dokonania zmian ustawień lub usunięcia plików „cookies”. Zmiana ustawień polega na określeniu warunków przechowywania plików „cookies” i uzyskiwaniu przez nie dostępu do urządzeń Użytkowników. Użytkownik ma prawo dokonać zmian ustawień, o których mowa w niniejszym punkcie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi. Zmiana ustawień może skutkować autmatycznym blokowanie obsługi plików „cookies” lub informowaniem Użytkownika o zamieszczeniu plików „cookies” na urządzeniu, z którego korzysta.
 2.   Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu konfiguracji Sklepu.

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MABEL B.SULICZ-LEŚNIAK A.GOŁDAS SZ.TUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWApod adresem: ul. Gwardyjska 13, 33-300 Nowy Sącz. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:MABEL B.SULICZ-LEŚNIAK A.GOŁDAS SZ.TUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWApod adresem: ul. Gwardyjska 13, 33-300 Nowy Sącz lub e-mail: hurt@mabel.pl
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego, transakcjami dokonywanymi drogą elektroniczną oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:
   a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
   b) dokonywania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowego Rejestru Długów lub zawarte w bazie danych Administratora,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:
   a) związanym z realizacją transakcji dokonywanej w ramach sklepu internetowego Administratora,
   b) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
   c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:
   a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
   b) dochodzenia roszczeń i ich zabezpieczenia,
   c) organizowania konkursów oraz akcji marketingowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: banki, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną, dostawcy, biura informacji gospodarczej, jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia w Sklepie Administratora i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Pani/a – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


§7

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1.    Postanowienia Regulaminu stosuje się także w przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422), które zawierane są ze Sprzedającym.
 2.    Sprzedający zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku zarejestrowania Konta przez Użytkownika Sklepu, zawarcia umowy sprzedaży Produktów bez rejestracji Konta lub poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.
 3.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może być rozwiązana na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku umowy zawartej na skutek rejestracji Konta lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów bez rejestracji Konta równoznaczne jest z usunięciem Konta Użytkownika.
 4.    Użytkownik w celu prawidłowego korzystania Sklepu musi posiadać:

a)   urządzenie z dostępem do internetu, które umożliwi mu przeglądanie witryn internetowych;

b)   zaktualizowaną przeglądarkę internetową typu: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, MS Edge, Safari, Internet Explorer; wraz z dodatkami pozwalającymi na obsługę Java, Javascript;

c)   włączona obsługa plików cookies;

d)   wyłączone oprogramowanie uniemożliwiające korzystanie z dodatków Java i Javascript;

e)   aktywne konto poczty e-mail;

 1.    Niedopuszczalne jest umieszczane w Sklepie treści przez Użytkownika o charakterze sprzecznym z dobrymi obyczajami, nieetycznym, naruszającym dobra osobiste innych podmiotów oraz naruszającym prawa osób trzecich. Użytkownik zamieszczający takie treści w Sklepie ponosi odpowiedzialność za ich zamieszczenie. Sprzedający posiada ponadto prawo do usunięcia treści naruszających postanowienia niniejszego ustępu oraz wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2.    Niedopuszczalne jest przeprowadzanie wszelkich prób łamania zabezpieczeń funkcjonujących w Sklepie, które mogłyby grozić naruszeniem praw Użytkowników Sklepu oraz wszelka działalność o charakterze hakerskim, która powodowałaby złamanie takich zabezpieczeń.
 3.    Osoby, które zawarły ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mają prawo składania reklamacji w zakresie świadczonych usług objętych umową. Reklamacja składana jest w formie pisemnej i przesyłana na adres Sprzedającego, bądź w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego. Reklamacja poza danymi reklamującego i określenia usługi, która jest reklamowana zawiera także uzasadnienie. Wszelkie reklamacje Sprzedający rozpatrywać będzie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający poinformuje reklamującego o sposobie jej rozstrzygnięcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku odmowy jej uwzględnienia prześle także uzasadnienie przyjętego stanowiska.
 4.    Wyczerpanie przez Kupującego procedury regulacyjnej uregulowanej w niniejszym paragrafie umożliwia Kupującemu skorzystanie z pozasądowych lub sądowych sposobów rozstrzygania sporów. Kupujący ma wówczas prawo skorzystania m.in. z mediacji, stałego sądu polubownego właściwej miejscowo jednostki Inspekcji Handlowej oraz pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów. Kupujący chcący skorzystać z ww. metod rozstrzygania sporów może uzyskać więcej informacji na ten temat w siedzibach właściwych organów, na ich stronach internetowych oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 5.    Sprzedający informuje także wszystkich Użytkowników o istnieniu platformy ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów - http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Sprzedający informuje Użytkowników, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną związane jest z występowaniem ryzyka m.in.  poprzez zainfekowanie systemu teleinformatycznego. W celu zminimalizowania stępującego ryzyka rekomenduje się, aby Użytkownicy korzystali z programów antywirusowych oraz na bieżąco poddawały je aktualizacji.
 7. Ponadto Sprzedający informuje Użytkowników, że wprowadza do systemu informatycznego Użytkowników pliki „cookies”, które wykorzystywane są w celu utrzymywania sesji oraz zapamiętywanie dowolnych danych Użytkowników , które mogą zostać zakodowane jako ciąg znaków i następnie wykorzystane w przypadku powrotu Użytkownika na stronę internetową Sklepu.

 

§8

Reklamacje Produktów

 

 1.    Sprzedający w ramach prowadzonej przez siebie działalności zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich Produktów objętych Zamówieniem wolnych od wad.
 2.    Sprzedający w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi równocześnie konsumentami odpowiada za wady Produktów na zasadach dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 3.    Sprzedający w przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi równocześnie konsumentami nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – przepisów art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku takich umów nie stosuje się.
 4.    Kupujący, który nie jest równocześnie konsumentem, zobowiązany jest do weryfikacji dostarczonego przez przewoźnika Zamówienia pod kątem jego wad. W przypadku stwierdzenie występujących wad Kupujący sporządza w obecności przewoźnika protokół szkody, który stanowi podstawę ewentualnego zwrotu Zamówienia. Brak protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje brakiem możliwości zwrotu Zamówienia. Kupujący przed dokonaniem zwrotu Zamówienia zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym w celu ustalenia dokładnego terminu odbioru zwracanego Zamówienia. Zamówienie, które podlega zwrotowi, przesyłane lub dostarczane jest na koszt Kupującego.
 5.    Wszelkie reklamacje wynikające z zawartych ze Sprzedających umów opisanych w niniejszym Regulaminie mogą być zgłaszane Sprzedającemu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail Sprzedającego.
 6.    Sprzedający w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się do niej ustosunkować niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz powiadomić Kupującego o dalszym sposobie postępowania.
 7.    Wyczerpanie przez Kupującego procedury regulacyjnej uregulowanej w niniejszym paragrafie umożliwia Kupującemu skorzystanie z pozasądowych lub sądowych sposobów rozstrzygania sporów. Kupujący ma wówczas prawo skorzystania m.in. z mediacji, stałego sądu polubownego właściwej miejscowo jednostki Inspekcji Handlowej oraz pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów. Kupujący chcący skorzystać z ww. metod rozstrzygania sporów może uzyskać więcej informacji na ten temat w siedzibach właściwych organów, na ich stronach internetowych oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo niewyrażania zgody na skorzystanie z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
 9.    Sprzedający informuje także wszystkich Kupujących o istnieniu platformy ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów - http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§9

Newsletter

 1.    Sprzedający oferuje każdej chętnej osobie możliwość otrzymywania Newslettera zawierającego informacje o nowością i promocjach oferowanych w Sklepie. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, w celu otrzymywania Newslettera przesyłanego przez Sprzedającego zobowiązana jest podać swój adres e-mail oraz zaakceptować wszystkie wymagane oświadczenia, włączając w to niniejszy Regulamin. Wyrażenie wszystkich wymaganych zgód  uprawnia Sprzedającego do okresowego przesyłania Newslettera na adres e-mail podany przez osobę zainteresowaną usługą.
 2.    Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Newslettera ma prawo zrezygnować z jego otrzymywania w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości z takim żądaniem na adres e-mail Sprzedającego.

 

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1.       Sprzedający jednoznacznie podkreśla, iż nie obowiązują go żadne dodatkowe Kodeksy dobrych praktyk oraz inne podobnego typu dokumenty. Równocześnie Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz akceptowania i nienaruszenia zasad uczciwej konkurencji z uwzględnieniem niewykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 2.       Sprzedający oferuje jedynie usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 3.       Sprzedający zaznacza, iż zawartość Sklepu chroniona jest prawami autorskimi, a wszelkie wykorzystywanie jego elementów, w tym zdjęć, układów, fragmentów tekstów, jest niedopuszczalne bez zgody uprawnionego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
 4.       Tekst niniejszego Regulaminu dzieli się na następujące jednostki redakcyjne: paragrafy, ustępy, punkty. Przywoływane w tekście Regulaminu oznaczenia odpowiednio oznaczają jednostki redakcyjne wymienione w zdaniu poprzednim.
 5.       Sądem właściwym w zakresie rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy ze względu na adres prowadzenia działalności przez Sprzedającego.
 6.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.